Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Protectia Mediului

Prezentare


Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea este o facultate de stat, fiind una din cele mai dinamice şi puternice facultăţi din cadrul celor 15 care funcţionează sub egida Universităţii din Oradea.  

Înfiinţarea Facultăţii de Protecţia Mediului a avut loc în anul universitar 1993-1994.

La înfiinţare, facultatea a cuprins specializările Agricultură, Horticultură şi Ecologie. În anul universitar 1994-1995 la acestea se adaugă specializarea Silvicultură, iar în anul 1996 şi alte specializări din domeniul forestier: Exploatări forestiere şi Prelucrarea lemnului.

Având în vedere importanţa evaluării impactului schimbărilor naturale  şi a activităţilor antropice asupra mediului, s-a considerat necesară punerea bazelor tehnologiei inginereşti în probleme de mediu, astfel că în locul specializării Ecologie, în anul 1996 se înfiinţează specializarea Ingineria mediului, a cărei denumire s-a modificat pe parcurs în Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice.

În anul 2000 au pornit primele cursuri ale specializării Zootehnie, la care s-au alăturat la începutul anului universitar 2002-2003 două specializări din domeniul industriei alimentare: Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Tehnologia prelucrării produselor agricole. În anul universitar 2003-2004 a început funcţionarea unei noi specializări: Ingineria şi Managementul în Alimentaţie Publică şi Agroturism.

Paleta specializărilor Facultăţii de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde astăzi un număr de zece alternative pentru actualii şi viitorii studenţi. Specializările noastre sunt acreditate sau autorizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi sunt în măsură să asigure pregătirea unor specialişti capabili să răspundă la toate cerinţele ridicate de realizarea unei dezvoltări durabile a agriculturii, silviculturii, industriei forestiere şi alimentare în partea de vest a României.

Admitere Facultate


Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe  bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat.
Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: Nota la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.           

După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Înscrieririle se fac la  secretariatul  Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str.  General Magheru, nr. 26,  sau în  locuri special amenajate  anunţate  prin  afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00 – 12.00. Informaţii suplimentare la telefon 0259/412550

Informarea candidaţilor

La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.

Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Taxe

Pentru concursul de admitere 2011 s-au stabilit următoarele taxe:
  - Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
  - Taxa pentru contestaţii - 150 RON
  - Taxa de înmatriculare - 100 RON
  - Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro
Scutiri de taxe
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă următoarele categorii de candidaţi:

· orfanii de ambii părinţi;
· cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
· cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
· cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani.

Scutirea  de  plată  a  taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile  de mai sus.

Inscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale (cetăţeni români) vor preciza, în cererea de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a)   Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2012);
b)   Certificatul de naştere (original pentru conformitate) şi copie ;
c)   Certificat de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie, dacă este cazul;
d)   Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
e)   2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăţile  care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
f)   Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
g)   Chitanţă de plată a taxei de admitere.

În adeverinţa eliberată de licee pentru absolvenţii promoţiei 2012 se menţionează media examenului de bacalaureat, media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români cu domiciliul în România care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere.

Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta unul din   următoarele documente:
· copii  după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
· adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
· adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate) a susţinătorilor legali;
· adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate) a susţinătorilor legali;  

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Secretariatul facultăţii primeşte dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile (numai pentru candidaţii care susţin probe de concurs) de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
· cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
· candidaţii au precizat facultatea şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, domeniile, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere:

· Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
· Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română, legalizată;
· Certificat de competenţă lingvistică, pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea ;
· Certificat de naştere tradus în limba română, copie;
· Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
· Certificat medical;
· Patru poze tip paşaport;
· Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Specializari Facultate


Agricultură
În contextul general al dezvoltării învăţământului superior de stat în ţara noastră şi în cel al dezvoltării învăţământului orădean a devenit posibilă funcţionarea Facultăţii de Protecţia Mediului care include şi specializări în profil agricol.

Specializarea Agricultură, a luat fiinţă ca urmare a hotărârii Senatului Universităţii din Oradea, începând cu anul universitar 1993-1994, aprobată prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 7009/12.11.1992., iar în urma vizitării de către delegaţiile Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, specializarea Horticultură a fost acreditată în anul 2002.

Importanţa specializării AGRICULTURĂ, este dată de nevoile social economice ale ţării şi zonei agricole de nord-vest a României unde există importante resurse naturale incomplet valorificate şi care printr-o folosire raţională trebuie să asigure dezvoltarea agriculturii din zonă, în perspectiva secolului  XXI şi mai ales în noile condiţii ale economiei de piaţă.

Diversitatea acestor resurse naturale fac din acest spaţiu geografic una din cele mai importante zone agricole ale ţării, în care se includ zona centrală şi de nord a Câmpiei de Vest. Din punct de vedere administrativ suprafaţa agricolă se află pe cuprinsul judeţelor Bihor, Satu-Mare, Maramureş şi parţial judeţele Arad şi Sălaj. În acest teritoriu se află Bazinele hidrografice ale Crişului Alb, Crişului Negru, Crişului Repede, Barcăului şi Crasnei în totalitate şi parţial, cel al Someşului şi Mureşului inferior.

Pe cuprinsul acestui larg areal se întâlneşte o paletă variată de soluri – de la cele mai fertile din grupa cernoziomurilor până la cele luvice, albice, sărături şi nisipuri, care trebuie valorificate la cel mai înalt nivel, potenţialul agroproductiv al acestei zone fiind incomplet exploatat.

Diversitatea resurselor edafice coroborate cu cele climatice deosebit de prielnice, temperatura medie anuală de 100C, precipitaţii de 630 mm/an, oferă tuturor culturilor de câmp, horticole şi creşterii animalelor, condiţii normale, cu atingerea unor parametri cantitativi şi calitativi superiori.

Alături de condiţiile agroecologice favorabile şi foarte favorabile practicării unei agriculturi performante, trebuie adăugat şi factorul care plasează zona în imediata apropiere a ţărilor central şi vest europene, apropierea la mai puţin de 1000 km de aceste pieţe fiind un factor foarte important, care valorificat profesionist de către producătorii agricoli poate aduce mari avantaje.

În acest context general, soluţia este dezvoltarea agriculturii într-o structură optimă, dictată de factorii ecologici şi sociali foarte diferiţi.

Randamentele agricole mai modeste din zona de  câmpie, dar mai ales la deal – unde creşterea animalelor trebuie să precumpănească – pot fi îmbunătăţite, în principal, prin ridicarea nivelului tehnologic, pentru care este necesara aplicarea unor cunoştinţe şi concepte moderne din domeniul agricol.

Formarea specialiştilor din agricultură, modelată în trecut de concepţia generală a proceselor de tip industrial dezintegrat, nu mai corespunde cerinţelor agriculturii privatizate, unde trebuie să se realizeze procese de producţie de tip integrat într-o concepţie ecologică, şi mai puţin poluantă avându-se în vedere noua structură a suprafeţelor deţinute de proprietari dar cu performanţe economice superioare.

Controlul şi experiza produselor alimentare
Specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare are misiunea de a forma specialişti în cunoaşterea calităţii materiilor prime şi auxiliare, a fluxului tehnologic şi a produselor finite obţinute pe scară industrială în vederea încadrării acestora în parametri de calitate ceruţi de piaţa internă şi externă de desfacere.

Această specializare multidisciplinară este inclusă în priorităţile internaţionale şi naţionale ale Ştiinţei şi Tehnologiei Alimentelor şi a Aditivilor Alimentari, în acord cu priorităţile Comunităţii Europene, de promovare a calităţii alimentelor şi a criteriilor de apreciere a calităţii şi riscurilor conform legislaţiei europene.

Cunoaşterea parametrilor de calitate şi a procedeelor de îmbunătăţire a calităţii este astăzi o prioritate naţională şi internaţională în industria alimentară. Inginerul din acest domeniu va trebui să cunoască foarte bine calitatea materiilor prime şi auxiliare introduse în tehnologie, parametri de prelucrare tehnologică, eventualele defecte tehnologice şi posibilitatea de remediere a acestora, influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor, analiza calităţii produsului finit pentru a verifica încadrarea acestora în prevederile standardelor în vigoare şi posibilitatea îmbolnăvirii omului prin consumul unor produse necorespunzătoare din punct de vedere igienic.

Considerăm că este necesar ca alături de inginerul tehnolog să-şi găsească locul în unităţile de industrie alimentară şi specialişti din acest domeniu, astfel încât în urma unor colaborări perfecte să se asigure obţinerea unor produse cu însuşiri calitative superioare, competitive pe piaţa internă şi externă de desfacere

Exploatări forestiere
Noţiunea de pădure derivă din latinescul palus-udis = mlaştină acoperită cu trestie sau teren acoperit cu arbori. Un sens oarecum asemănător are şi termenul forestier care este tot de origine latină. Fondul forestier cuprinde pădurile, terenurile afectate împăduririi şi cele care servesc nevoile de gospodărire (terenurile de hrană pentru vânat, terenurile pentru administraţia silvică, drumurile forestiere, apele şi talvegurile din interiorul pădurilor, pepinierele forestiere, răchităriile, terenurile neproductive din perimetrul forestier etc.). Silvicultura include întreg ansamblul de preocupări privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gospodărire.

Silvicultura va fi chemată să-şi perfecţioneze, amelioreze şi adapteze continuu măsurile tehnice privind întemeierea şi îngrijirea pădurii, alegerea şi aplicarea tratamentelor, reconstrucţia ecosistemelor necorespunzătoare structural, funcţional şi economic. Pentru realizarea acestor obiective, silvicultura va trebui să beneficieze şi în viitor de un corp silvic temeinic pregătit la toate nivelurile printr-un învăţământ de calitate pentru a fi capabil să asigure gestiunea intensivă, judicioasă şi durabilă a fondului forestier, iar acesta să poată satisface nevoile de resurse forestiere şi servicii ale societăţii actuale, dar mai ales, să producă păduri de mare diversitate şi complexitate capabile să susţină şi nevoile spontane ale viitorului.

Horticultură
Specializarea Horticultură, a luat fiinţă ca urmare a hotărârii Senatului Universităţii din Oradea, începând cu anul universitar 1993-1994, aprobată prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 7009/12.11.1992. În urma vizitării de către delegaţiile Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, specializarea Horticultură a fost acreditată în anul 2001.

Specializarea HOTICULTURĂ din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului pregăteşte specialişti – ingineri horticultori – capabili să rezolve problemele cerute de activitatea complexă din legumicultură, pomicultură, viticultură şi vinificaţie, floricultură şi arhitectură peisajeră.

Existenţa specializării HORTICULTURĂ este rezultatul unui complex de factori ecologici şi socio-economici care pentru valorificarea cât mai complexă reclamă prezenţa specialiştilor horticultori.

În acest context zona geografică unde este situat municipiul Oradea, dispune de resurse ecologice deosebit de favorabile cultivării speciilor horticole, începând de la câmpie şi până în zona colinară şi depresionară din vestul şi nord vestul României.

Specializarea “Horticultură” are ca misiune principală formarea de specialişti cu înaltă calificare pentru activitatea de producţie, cercetare şi valorificare superioară a condiţiilor naturale favorabile cultivării plantelor din zonă, cu numeroase valenţe de integrare a profilului horticol în specificul economic, social, cultural şi educaţional al zonei de vest-nord-vest a ţării, cu numeroase facilităţi privind promovarea conceptului unei horticulturi durabile moderne, performante, competitive.

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
Această specializare a fost înfiinţată în ţara noastră în cadrul universităţilor cu profil agricol după anul 1990, ca o continuare a fostei secţii economice ce a funcţionat în perioada anilor 1952-1962 în cadrul facultăţilor de Agricultură.

În prezent pe plan naţional au fost acreditate deja trei facultăţi de profil de sine stătătoare (Bucureşti, Iaşi şi Timişoara) şi o secţie în cadrul altei facultăţi de profil agricol (Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca).

Începând cu anul universitar 2003-2004, la Facultatea de Protecţie a Mediului din Oradea (Universitatea din Oradea), a fost înfiinţată secţia de “Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism”, având ca obiectiv major “producerea” de absolvenţi care să aibă o mare varietate de cunoştinţe teoretice şi practice, nu numai în domeniul tehnologic, ci mai ales în domeniul ştiinţelor economice (cum ar fi: Managementul, Marketingul, Contabilitatea, Analiza economico-financiară, Turismul rural şi ecoturismul, Comerţul, etc.), al informaticii aplicate şi limbilor străine. Prin înfiinţarea acestei noi secţii de IMAPA, sunt pregătiţi profesionişi într-un domeniu deficitar în cadre de specialitate, de care economia are reală nevoie.

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
În vederea formării unor specialişti cu pregătire specifică în Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice sunt necesare cunoştinţe complexe bio-ecologice, fizico-chimice, climatice şi tehnico-matematice de evaluare calitativă a parametrilor factorilor de mediu abiotici (apă, aer, sol), dar şi biotici (floră, faună, sănătate umană), sub aspectul funcţionării ecosistemelor în regim natural comparativ cu mediul umanizat (poluat, supraexploatat).

Pentru aceste sisteme este necesară conceperea unei tehnologii adecvate şi specifice care să conducă la restabilirea funcţionalităţii optime, sectoriale sau globale a ecosistemului sau zonei. Parametri funcţionali şi de proiectare a acestor sisteme de protecţie constituie obiectivul esenţial al specialistului care încearcă a se forma prin această specializare. Acest specialist este veriga care lipseşte la ora actuală între ecologiştii-biologi, care nu au capacitatea de a furniza parametri cantitativi şi calitativi şi inginerii constructori-mecanici, care posedă aceste date, dar nu posedă şi cunoştinţele specifice pentru a valorifica unele aspecte ecologice, care nu contribuie esenţial la evaluarea parametrilor tehnologici. Alte aspecte ecologice din cadrul planului de învăţământ sunt prezentate amplificat (ex: saprobiologia, ecotoxicologia, biofizica etc) pentru că ele constituie suportul calculării parametrilor cantitativi ai sistemului de epurare şi protecţia mediului. O altă categorie de discipline prezintă un caracter pregnant tehnologico-ingineresc specific evaluării cantitative a parametrilor tehnologici ai factorilor de mediu.

Aparent, diversitatea disciplinelor este largă, însă trebuie menţionat faptul că bazele funcţionale ale ecosistemelor teoretice reclamă cunoaşterea principiilor fundamentale bio-ecologice ale biosferei fără a neglija pe cele ale mediului pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a parametrilor funcţionali, interpretarea sintetică a conexiunilor mediu abiotic-mediu biotic şi a posibilităţilor de modelare tehnico-matematică a sistemelor analizate.

Inginerul de protecţia mediului este eficient numai în cazul în care cunoaşte aceste date, chiar dacă pentru construcţia unor instalaţii, reconstrucţie ecologică sau alte măsuri de protecţia mediului apelează la specialişti din domenii specifice fiecărei activităţi. Acest tip de specialist este omologul "translatorului" prin monitorizarea efectelor destabilizatoare provenite din biocenoză şi biotop, în unităţi cuantificate care explică şi oferă soluţiile constructive sau de redresare la starea iniţială.

Peisagistică
 Specializarea “Peisagistică,, cu durata studiilor de 4 ani, cu 240 credite transferabile, forma de invatamant : zi pregăteşte specialişti în vederea proiectării, amenajării şi întreţinerii unităţiilor de spaţii verzi (parcuri, grădini private, scuaruri şi aliniamente stradale), atât în mediul urban cât şi în cel rural.

Obiectul de studiu al arhitecturii peisajului îl constituie mediul înconjurător natural sau artificial. Prezenţa vegetaţiei este obligatorie, astfel speciile de plante sunt studiate din punct de vedere taxonomic, al particularităţilor de creştere, al cerinţelor ecologice, modul de evoluţie în timp sub aspect estetic şi funcţional.

Spaţiile verzi exercită un rol multifuncţional important în ameliorarea mediului de viaţă, combaterea poluării, conservarea resurselor de apă şi combaterea eroziunii solului.

Această specializare îmbină latura ştiinţifică cu cea estetică şi artistică, fapt pentru care corpul profesoral este alcătuit din horticultori, silvicultori, peisagişti, agronomi, constructori, arhitecţi.

Absolvenţii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul Primăriilor la Serviciul de Mediu urban şi la firmele private cu domeniu de activitate proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi, în cercetare şi învăţământ

Prelucrarea lemnului
Produsele forestiere, respectiv lemnul şi alături de el produsele accesorii ale pădurilor (fructe, ciuperci, plante melifere, plante medicinale, plante aromatice, resurse furajere etc.) au jucat întotdeauna un rol remarcabil în viaţa umanităţii, având şi în prezent o importanţă economică de prim rang. În ceea ce priveşte lemnul, însuşirile lui valoroase sunt ilustrate într-un mod extrem de elocvent de către vechii chinezi, care îl considerau unul dintre cele cinci principii care stau la baza tuturor lucrurilor. Pe lângă lemn, în concepţia lor mai erau apreciate drept esenţe ale lumii: metalul, apa, focul, pământul.

Se pune întrebarea dacă mai este nevoie şi la ora actuală de specialişti în exploatarea şi prelucrarea lemnului? Răspunsul este fără echivoc: evident este mare nevoie şi căutare!

Silvicultură
Aşa cum indică etimologia cuvântului, silvicultura se ocupă de cultura pădurii. Termenul românesc s-a format din două cuvinte de origine latină: silva-ae = pădure şi cultura-ae = cultivare. Silvicultura studiază legile şi procesele de viaţă din pădure şi pe această bază, stabileşte măsurile tehnice capabile să-i sporească stabilitatea şi productivitatea şi să-i intensifice funcţiile protectoare. Cu alte cuvinte silvicultura se ocupă cu studiul pădurii ca ecosistem forestier (structura specifică, legile şi procesele care-i guvernează existenţa şi-i întreţin dezvoltarea şi evoluţia), precum şi cu precizarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice de întemeiere, conducere-îngrijire şi punere în valoare a produselor pădurii cultivate prin aplicarea tratamentelor.


Tehnologia prelucrării produselor agricole
Justificarea existenţei acestei specializări în componenţa Facultăţii de Protecţia Mediului este dată de nevoile social-economice ale ţării şi zonei de nord-vest a României, unde există importante resurse naturale complet nevalorificate. Specializarea are misiunea didactică de formare a specialiştilor pentru unităţile cu profil de industrie alimentară şi de prelucrare a produselor agricole, de provenienţă vegetală şi animală, în scopul producerii şi fabricării unor produse finite cu caracter alimentar de lapte, carne, produse de panificaţie, băuturi alcoolice etc.

Zootehnie
Zootehnia reprezintă pragmatic o ramură distinctă a agriculturii, având ca obiectiv asigurarea produselor alimentare de bază pentru nutriţia omului (lapte, carne, ouă, etc.), a materiilor prime pentru industria alimentară şi uşoară, iar pe plan secundar asigură îngrăşămintele organice pentru producţia vegetală.

Zootehnia ca ştiinţă (gr. zoon = animal, techne: ştiinţă, tehnică), studiază aspectele referitoare la reproducţia, creşterea dirijată a tineretului, alimentaţia, ameliorarea şi exploatarea animalelor domestice.

Iniţial, pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniul creşterii animalelor a fost realizată în cadrul facultăţilor de Agricultură; planul de învăţământ cuprinzând însă o serie de discipline de profil zootehnic: Anatomie şi fiziologie animală, Alimentaţia animalelor, Zootehnie generală şi specială (bovine, cabaline, ovine, suine), Zootehnia animalelor mici (avicultură, piscicultură, apicultură şi sericicultură), Lactotehnică, etc.

Masterate


- Valorificarea durabilă a resurselor pădurii    
- Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice    
- Tehnologii horticole moderne    
- Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătate publică    
- Dezvoltae durabilă - regională şi agroturistică    
- Politici noi de mediu privind integrarea europeană    
- Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură, şi industria alimentară    
- Securitate şi sănătate în muncă

Contact


Adresa: Str. General Magheru nr. 26, cod 410048 Oradea
Telefon: 259/412 550; 259/408 273
Fax: 259/416 274
Pagina Web: www.protmed.uoradea.ro

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop