Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Farmacie

Prezentare


Absolventii Facultatii de Farmacie Bucuresti fac fata tuturor exigentelor actuale si se pot adapta cu usurinta cerintelor diferitelor locuri de munca din profilul farmaceutic si medical.

Admiterea la facultatea de farmacie se face pe baza de concurs, selectia fiind foarte riguroasa. Pe langa numarul de locuri finantate de la bugetul de stat, exista si un numar de locuri cu taxa.

In Facultatea de farmacie Bucuresti se desfasoara o bogata activitate stiintifica, materializata prin publicarea anuala a unui numar mare de lucrari stiintifice in revistele de specialitate din tara si strainatate, cat si realizarea de numeroase brevete, carti sau monografii.

Ca o recunoastere a meritelor deosebite, o serie de cadre didactice din facultatea de Farmacie Bucuresti, au obtinut premii ale Academiei Romane sau ale Academiei de Stiinte Medicale.

Admitere Facultate


Acte/Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

1. Cerere de inscriere tip - semnată de către candidat.
2. Diploma de bacalaureat - în original sau copie legalizată (in cazul celor care s-au înscris în prealabil la o altă facultate). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat și notele obținute la probele susținute, mediile obţinute în anii de studiu liceal, termenul de valabilitate şi faptul că Diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.
3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
4. Carte de identitate sau pașaport valabil.
5. Certificatul de naştere în copie legalizată.
6. Adeverinţă medicală -  eliberată, după caz, de către cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi, din punct de vedere medical, pentru a urma pregătirea în specializarea dorită.
Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia judeţeană de orientare școlară și profesională, în care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.
7. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta - în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.
9. Patru fotografii color tip carte de identitate.
10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere se plătește la secretariatele facultăților, în momentul înscrierii.

Copii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.

În mod excepțional, prin hotărare a  Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila” și aprobarea Senatului, scutirea de taxă de înscriere este admisă și pentru următoarele categorii de candidați: copiii din familiile lovite de catastrofe naturale (cutremur, inundații, incendii), orfanii de ambii părinți și cei instituționalizați în așezăminte de ocrotire, copii ai căror părinți sunt eroi ai Revoluției. Aceștia vor prezenta, spre aprobare, actele doveditoare secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere.


Actele doveditoare pentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:

a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;
d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

11. Un dosar plic
12. Pentru toţi candidaţii înscrişi, Biroul de înscrieri emite o Legitimaţie de concurs tip, tipărită pe imprimantă și numerotată. Pe întreg intervalul desfăşurării concursului, candidaţii poarta asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate/pașaportul valabil) şi legitimaţia de concurs.

Înscrierea și înmatricularea olimpicilor

1. În UMF „Carol Davila” înscrierea olimpicilor şi ulterior înmatricularea acestora se face pe baza listei MECTS, care este comunicată către secretariatele facultăţilor.
2. În UMF „Carol Davila” sunt acceptaţi la înscriere şi ulterior înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, fără examen de admitere, pe locurile finanţate prin granturi de studii de la buget, candidaţii care au obţinut performanţe la Olimpiadele internaţionale recunoscute de MECTS (premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, fizică, chimie).
3. UMF„Carol Davila”  acceptă pentru înscriere și, ulterior, înmatriculare, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS  și olimpicii naționali, respectiv laureații locurilor 1,2,3, mențiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, chimie, fizică.
4. Alte precizări şi informaţii suplimentare cu privire la înscrierea şi înmatricularea olimpicilor sunt prevăzute în Metodologia proprie a concursului de admitere aprobată anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administraţie a UMF „Carol Davila”.

Durata probei scrise pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 2 ore și jumătate;

Specializari Facultate


Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)

DEPARTAMENTE FACULTATEA DE FARMACIE

1. Departamentul Farmacie I (ştiinţe fundamentale)
2. Departamentul Farmacie II – ştiinţe de profil  (de specialitate)

Contact


Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 6,  Bucuresti,  Sector 2
Telefoane: +40.21318.0747; +40.21318.0748; +40.2131807.49

Pagina Web: www.umf.ro

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop