Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Medicina Dentara

Admitere Facultate

Acte/Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

1. Cerere de inscriere tip - semnată de către candidat.
2. Diploma de bacalaureat - în original sau copie legalizată (in cazul celor care s-au înscris în prealabil la o altă facultate). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat și notele obținute la probele susținute, mediile obţinute în anii de studiu liceal, termenul de valabilitate şi faptul că Diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.
3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
4. Carte de identitate sau pașaport valabil.
5. Certificatul de naştere în copie legalizată.
6. Adeverinţă medicală -  eliberată, după caz, de către cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi, din punct de vedere medical, pentru a urma pregătirea în specializarea dorită.
Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia judeţeană de orientare școlară și profesională, în care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.
7. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta - în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.
9. Patru fotografii color tip carte de identitate.
10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere se plătește la secretariatele facultăților, în momentul înscrierii.

Copii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.

În mod excepțional, prin hotărare a  Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila” și aprobarea Senatului, scutirea de taxă de înscriere este admisă și pentru următoarele categorii de candidați: copiii din familiile lovite de catastrofe naturale (cutremur, inundații, incendii), orfanii de ambii părinți și cei instituționalizați în așezăminte de ocrotire, copii ai căror părinți sunt eroi ai Revoluției. Aceștia vor prezenta, spre aprobare, actele doveditoare secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere.


Actele doveditoare pentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:

a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;
d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

11. Un dosar plic
12. Pentru toţi candidaţii înscrişi, Biroul de înscrieri emite o Legitimaţie de concurs tip, tipărită pe imprimantă și numerotată. Pe întreg intervalul desfăşurării concursului, candidaţii poarta asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate/pașaportul valabil) şi legitimaţia de concurs.

Înscrierea și înmatricularea olimpicilor

1. În UMF „Carol Davila” înscrierea olimpicilor şi ulterior înmatricularea acestora se face pe baza listei MECTS, care este comunicată către secretariatele facultăţilor.
2. În UMF „Carol Davila” sunt acceptaţi la înscriere şi ulterior înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, fără examen de admitere, pe locurile finanţate prin granturi de studii de la buget, candidaţii care au obţinut performanţe la Olimpiadele internaţionale recunoscute de MECTS (premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, fizică, chimie).
3. UMF„Carol Davila”  acceptă pentru înscriere și, ulterior, înmatriculare, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS  și olimpicii naționali, respectiv laureații locurilor 1,2,3, mențiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, chimie, fizică.
4. Alte precizări şi informaţii suplimentare cu privire la înscrierea şi înmatricularea olimpicilor sunt prevăzute în Metodologia proprie a concursului de admitere aprobată anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administraţie a UMF „Carol Davila”.

Durata probei scrise pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 2 ore și jumătate;


Tematica pentru examenul de admitere 2013
Facultatea de Medicină Dentară

Biologie

Biologie - Manual pentru clasa a XI-a
Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

Editura Corint, 2008

Se vor excepta subcapitolele: Lucrări practice; Teme şi aplicaţii; Autoevaluare; Noţiuni elementare de igienă şi patologie.

I. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN; pg. 4-11.
II. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN

A. Funcţiile de relaţie
Sistemul nervos; pg. 13-36.
Analizatorii; pg. 38-52.
Glandele endocrine; pg. 54-60
Mişcarea; pg. 63-71.

B. Funcţiile de nutriţie
Digestia şi absorbţia; pg. 74-82.
Circulaţia; pg. 84-94.
 Respiraţia; pg. 97-101.
Excreţia; pg. 103-105.
Metabolismul; pg. 108-115.

C. Funcţia de reproducere
Sistemul reproducător; pg. 116-122.
Sănătatea reproducerii; pg. 122-123.
D. Organismul – un tot unitar; pg. 124-126.

Chimie organică
Manuale recomandate:

CHIMIE Manual pentru clasa a10-a , autori: LUMINIŢA VLĂDESCU, CORNELIU TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ, LUMINIŢA IRINEL DOICIN
Editura ART grup editorial, Bucureşti, toate ediţiile începând cu 2005

 1. clasa a XI-a C1, autori: ELENA ALEXANDRESCU, VIORICA ZAHARIA, MARIANA NEDELCU
  Editura LVS CREPUSCUL, Ploieşti, toate ediţiile începând cu 2006

CHIMIE Manual pentru clasa a10-a , autori: LUMINIŢA VLĂDESCU, CORNELIU TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ, LUMINIŢA IRINEL DOICIN
Editura ART grup editorial, Bucureşti, toate ediţiile începând cu 2005

Capitolul 3.2. Acizi carboxilici. Acizi graşi. Săpunuri şi detergenţi. Grăsimi. Concluzii. (pag. 100-114). Exerciţii şi probleme. (pag. 115-116).
Capitolul 4.1. Compuşi organici cu acţiune biologică. Zaharide. Proteine. Concluzii. (pag. 117-125). Exerciţii şi probleme referitoare la teoria indicată (pag.139-142).  

 1. clasa a XI-a C1, autori: ELENA ALEXANDRESCU, VIORICA ZAHARIA, MARIANA NEDELCU
  Editura LVS CREPUSCUL, Ploieşti, toate ediţiile începând cu 2006

Capitolul 1.Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: 1.6. Compuşi carbonilici. (pag. 26-31); 1.7. Compuşi carboxilici (pag. 32-33); 1.8. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici (pag. 34-37).

Capitolul 2. Reacţii chimice ale compuşilor organici: 2.6. Reacţii de hidrogenare şi reducere: 1.Reacţia de hidrogenare-pag. 72 (hidrogenarea  grăsimilor). 2. Reacţia de reducere. 2.1. Reducerea compuşilor carbonilici-pag. 72-74. Aplicaţii şi teste de evaluare referitoare la teoria indicată (pag. 75-77). 2.8. Reacţii de esterificare şi aplicaţii

(pag. 83-85). 2.9. Reacţii de hidroliză: 2. Hidroliza esterilor (în mediu acid şi bazic)-

pag. 89-90. Aplicaţii şi test de evaluare referitoare la teoria indicată (pag. 91-94).

2.10. Reacţii de condensare şi policondensare: 1.Condensarea compuşilor carbonilici între ei. 2. Condensarea formaldehidei cu fenol .(pag. 95-98). Aplicaţii referitoare la teoria indicată (pag. 98-100).

Capitolul 3. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici. 3.1. Caracter acid, caracter bazic şi aplicaţii (pag 112-113). 3.2. Compuşi organici cu caracter acid-aciditatea acizilor carboxilici şi aplicaţii referitoare la teoria indicată (pag. 116-120).

Capitolul 5. Compuşi organici cu importanţă biologică. 5.1.Aminoacizi şi aplicaţii

(pag. 140-148). Aplicaţii şi test de evaluare referitoare la teoria indicată (pag. 154-155).

5.3 Monozaharide. Aplicaţii (pag. 156-164). 5.4. Produşi de condensare ai monozaharidelor. Aplicaţii. Test de evaluare(pag. 166-174). Exerciţii recapitulative referitoare la teoria indicată: (pag.183-189).

PROBA de FIZICĂ

 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICA
  I.1. Noţiuni termodinamice de bază
  I.2. Calorimetrie
  I.3. Principiul I al termodinamicii
  I.4. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal
  I.5. Transformări de stare de agregare
  I.6. Principiul al II-lea al termodinamicii

II. ELECTRICITATE
II.1. Curentul electric
II.2. Legea lui Ohm
II.3. Legile lui Kirchhoff
II.4. Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice
II.5. Energia şi puterea electrică

Manuale Recomandate
orice manual aprobat MECTS, ce conţine tematica cerută.

Nu se dau probleme de calcul numeric.

Specializari Facultate

Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

 

DEPARTAMENTE FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

1.Departament I Medicina Dentara
2.Departament II Medicina Dentara
3.Departament III Medicina Dentara

Contact


Adresa: Calea Plevnei nr 5  Bucuresti  Sector 5
Telefon: +40.784.273 013

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop