Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Prezentare

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a cunoscut o creştere explozivă în ultimii ani, în mod special prin dezvoltarea învăţământului la nivel de master şi doctorat, precum şi prin introducerea locurilor cu taxă. Susţinerea organizatorică a acestei creşteri s-a făcut prin mărirea spaţiului de învăţământ, concret prin extinderea clădirii facultăţii: noua clădire oferă un spaţiu de învăţământ ce dublează spaţiul anterior. Studenţii vor putea opta după anul I pentru specializările pe care facultatea le va oferi pentru studiu.
Cercetarea aplicată este reprezentată de cele cinci centre de cercetare, în care colaborează profesori, masteranzi şi doctoranzi: Centrul de Studii Europene asupra Ocupării Forţei de Muncă şi Politicilor Sociale, Centrul de Cercetare a Structurilor şi Proceselor Sociale, Centrul de Geopolitică şi Antropologie Vizuală, Centrul pentru Vârsta a Treia, Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare.

Principalele direcţii de dezvoltare pe care facultatea le propune sunt:
• Introducerea în cadrul domeniilor de studiu a unor specializări, care să ofere studenţilor o orientare cât mai bună spre cerinţele pieţei muncii;
• Regândirea şi reorientarea structurii sistemului de învăţământ, datorată schimbării sistemului de învăţământ de la 4 ani pentru licenţă/1,5 ani pentru masterat/4 ani pentru doctorat la o structură de 3 ani licenţă/2 ani masterat/3ani doctorat;
• Încurajarea obţinerii de burse la universităţi din străinătate pentru studenţi, inclusiv prin suportul mobilităţii de către Facultate;
• Diversificarea formelor de învăţământ postuniversitar;
• Introducerea unui sistem flexibil de învăţământ în limbi stăine de circulaţie internaţională;
• Dezvoltarea contactelor, pe linie de învăţământ şi cercetare, cu universităţile din ţară şi din străinătate;
• Promovarea, împreună cu celelalte facultăţi de sociologie din ţară, a învăţământului sociologic la facultăţile cu alte profiluri.

Cooperarea cu instituţiile din ţară şi din afara ţării este încurajată prin organizarea şi dezvoltarea programelor internaţionale educaţionale şi de cercetare, dintre care un loc prioritar îl ocupă programul Erasmus. Transferul creditelor academice face posibilă mobilitatea internaţională interuniversitară a studenţilor şi a profesorilor, mobilitate ce reprezintă calea cea mai scurtă spre transformarea facultăţii într-o instituţie inovatoare.

Admitere Facultate

Domeniul
de licenţă
Programul de studii şi forma de înv.
(ZI,IFR şi ID)
Număr
total de
locuri
Număr
de
locuri
Buget Taxa
Sociologie Antropologie - Invatamant cu frecventa 50 30 20
Sociologie Resurse umane – Invatamant cu frecventa 120 45 75
Sociologie Sociologie – Invatamant cu frecventa 335 150 185
Asistenta sociala Asistenta sociala – Invatamant cu frecventa 200 140 60
Asistenta sociala Asistenta sociala – Invatamant la distanta 50 0 50

 

CALENDARUL ADMITERII
• INSCRIERI – 10 - 18 IULIE 2013 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
• Afișarea listelor candidaților înscriși: 20 iulie 2013
• Confirmarea locului*: 22, 23, 24 iulie 2013
• Data limită de afișare a rezultatelor: 27 iulie 2013
* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA
Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
• 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).

CRITERIUL DE DEPARTAJARE
• In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat.


PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat.
Dosarul cuprinde următoarele acte
• Cerere-tip de înscriere (candidatul va completa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formular);
• Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi foaia matricolă (sau copie legalizată în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2013) eliberată de către instituția de învătămănt, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
• Copia legalizată a certificatului de naştere;
• Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
• Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
• 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
• B.I. sau C.I. în copie;
• Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (90 lei -prima inscriere-, 50 lei a doua inscriere si urmatoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii)

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2013) până pe data de 25.VII.2013, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2013.

Specializari Facultate


Antropologie -  Invatamant cu frecventa
Resurse umane – Invatamant cu frecventa
Sociologie – Invatamant cu frecventa
Asistenta sociala – Invatamant cu frecventa
Asistenta sociala – Invatamant la distanta

Masterate

Lista Masterate:
- Consiliere in asistenta sociala
- Grupuri de risc si servicii sociale de suport
- Managementul serviciilor sociale si de sanatate    
- Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri    
- Probatiune
- Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala    
- Comunicare, mass-media si societate (limba franceza)    
- Devianta sociala si criminalitate    
- Managementul resurselor umane    
- Sociologia consumului si marketing    
- Sondaje de opinie, marketing si publicitate    
- Studii de securitate    
- Studii de securitate    
- Cercetare sociologica avansata    
- Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)    
- Politici publice si management in administratia publica  

Doctorate

Programul de studii este structurat pe două etape – programul de pregătire universitară avansată, prin participare la prelegeri ținute de personalități științifice din domeniul sociologiei, și programul de cercetare, în care doctoranzii își realizează teza de doctorat sub îndrumarea conducătorului științific.

Doctoranzii pot participa de asemenea la proiectele de dezvoltare instituționala ale facultății – precum activitatea editorială în echipele publicațiilor științifice și în realizarea Newsletter-ului, activitate în cadrul Societății Sociologilor din România, în cadrul centrelor de cercetare etc.

Pagina Web: http://doctorat-sociologie.ro

Contact

Adresa: Str. Schitu Magureanu 9 sector 5, Bucuresti;
Tel.: 021 311.21.68 ; 037 273.30.73 ; 021 314.03.26
Fax: + (4021) 315.83.91
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
            Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Pagina Web: http://sas.unibuc.ro

Mijloace de transport in comun:
Mihail Kogalniceanu - 61, 66, 90, 90, 601
Gara de Nord - B-dul Dinicu Golescu - 44
Metrou - Statia Izvor

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop