Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Inginerie Medicala

Prezentare

Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) este dezvoltarea Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (D.B.B.). FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea domeniilor Bioingineriei şi Biotehnologie la nivelul universităţii în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa acestora în asigurarea calităţii vieţii, în plan economic şi social.
Facultatea de Inginerie Mediclă asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru asistenţă tehnică, cercetare, proiectare şi creare de software dedicat.

Programele de studiu sunt de nivel european, îmbinând tradiţia şcolii politehnice bucureştene cu tendinţele actuale de automatizare şi informatizare, calitatea corpului profesoral fiind recunoscută pe plan naţional, dar şi internaţional. Organizarea activităţilor educaţionale, didactice şi de cercetare, se realizează în colaborare cu Consiliile facultăţilor şi departamentelor UPB. Facultatea de Inginerie Medicală urmăreste ca pregătirea în aceste domenii să corespundă cerinţelor educaţionale naţionale, fiind competitivă cu aceea oferită de universităţi de referinţă. FIM colaborează cu Platforma Interdisciplinară Bioinginerie-Biotehnologie BIOINGTEH UPB-CNCSIS.

Admitere Facultate

Acte necesare Admitere Politehnica:

Pentru fiecare facultate la care se înscrie, candidatul trebuie sa depuna câte un dosar, cuprinzând documentele din lista de mai jos.
Atentie! Daca se înscrie la mai multe facultati cu examen scris, candidatul trebuie sa depuna dosarul si sa plateasca taxa o singura data - la prima astfel de facultate, unde va da si examenul. Daca se înscrie si la una sau mai multe facultati cu fara examen scris, trebuie sa depuna separat câte un dosar la fiecare astfel de facultate.

1. Fisa de înscriere tip, în care se mentioneaza, sub semnatura si raspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Va recomandam sa va preînscrieti (click aici) pentru a reduce timpul de asteptare la secretariat. În caz contrar primiti formularul la secretariatul facultatii si îl completati în momentul înscrierii.

2. Trei fotografii tip buletin de identitate

3. Diploma de bacalaureat; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2013 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, în care se mentioneaza atât media generala de la bacalaureat cât si notele obtinute la probele sustinute, precum si foaia matricola; unele facultati solicita depunerea diplomei sau adeverintei de bacalaureat în original; va rugam sa consultati secretariatele facultatilor pentru a afla aceasta informatie;

4. Certificatul de nastere, în copie legalizata

5. Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza

6. [Facultatea de Inginerie în Limbi Straine] Certificat de competenta lingvistica; sunt acceptate certificate eliberate de institutii abilitate sau de Departamentul de Limbi Moderne din U.P.B., în urma unui test care va fi sustinut pe data de 19 Iulie 2013

7. Chitanta de plata a taxei de înscriere sau dovada privind îndeplinirea conditiilor de scutire de la plata taxei.
Sunt scutiti de plata taxei orfanii de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, ranitii în timpul Revolutiei din decembrie 1989, copiii salariatilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si copiii personalului didactic.

8. [Olimpici nationali sau internationali] Act doveditor al statutului de olimpic

9. Candidatii rromi trebuie sa obtina viza pe dosarul de admitere de la secretarul sef al Universitatii Politehnica Bucuresti - prof.dr.ing Gabriel IACOBESCU ( Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Tel. +4021-402-9198).

10. Dosar plic

ATENTIE: Pentru proba INTERVIU, pentru a putea fi luate în considerare competenţele pe care candidatul le declară, acestea trebuie certificate (cu cópii după adeverinţe, diplome, etc).

Pliant Admitere Politehnica

Specializari Facultate

Studiile de licenţă (4 ani), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Inginer” în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate, iar programele de licenţă acoperă specializările:
 • Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM);
 • Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM)

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare.

Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ.

Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.
 
Programul de studii Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM) asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul biomaterialelor şi dispozitivelor medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru proiectarea, realizarea, monitorizarea, utilizarea şi mentenanţa biomaterialelor, dispozitivelor tehnice utilizate în medicină, precum şi integrarea subsistemelor şi sitemelor componente (chimice, mecanice, electromecanice, electronice, etc) în proiectarea asistată, realizarea, utilizarea biomaterialelor şi dispozitivelor medicale.

Programul de studii BDM pregăteşte specialişti care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare a unor biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi aplicaţii ale acestora (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale), specialişti capabili să asigure funcţionalitatea biomaterialelor şi produselor, specialişti în compatibilitatea dispozitivelor medicale (utilizate pentru diagnosticare, investigare, analiză şi tratament) sau a unor tehnici de investigaţie clinică.

Masterate

Studiile de masterat (2 ani), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de dizertaţie) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Master”.

Domeniile de instruire pentru masterat sunt:
    - Ştiinţe inginereşti aplicate, cu programele Inginerie Medicală (IMC) şi Biotehnologie (BT)
    - Ingineria materialelor, cu programul Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)

Facultatea de Inginerie Medicală organizează 3 programe de MASTERAT de tipul "masterat de cercetare", 120 puncte credit, cu durata de 2 ani (4 semestre), cursuri de zi cu frecvenţă, în specializările:
 
INGINERIE MEDICALĂ
Specializarea INGINERIE MEDICALĂ este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE. In cadrul acestui program de masterat sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical - clinic sau de cercetare. Pregătirea formează, de asemenea, competenţe în promovarea şi dezvoltarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice.
 
BIOTEHNOLOGIE
Specializarea BIOTEHNOLOGIE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE. Programul formează specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, industrie şi consultanţă / expertiză în domeniul bioindustriilor. Se urmăreşte integrarea multidisciplinară a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor vieţii, ingineriei biochimice şi din domeniul conducerii şi controlului bioproceselor.
 
SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE
Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR. Programul urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc. Sunt abordate domenii moderne - inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate.
Specializările de masterat se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte), cărora li se oferă o pregătire profesională complementară.
 
Durata studiilor este de doi ani (4 semestre) şi programul se finalizează cu susţinerea unei lucrări de disertaţie. Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările MECTS în domeniu) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European.  
 
Specializările de masterat oferite de Facultatea de Inginerie Medicală au fost supuse evaluării în anul 2011, în conformitate cu prevederile MECTS pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul "încredere", cel mai înalt în ierarhizarea ARACIS pentru programe de masterat.

Contact

Adresa: Strada Gheorghe Polizu, nr 1-7, Corp F,  sector 1, Bucuresti  
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Tel: + 40 21 402 9039
Pagina Web: dbb.pub.ro/info/facultatea-de-inginerie-medicala

Departamente

Bioinginerie şi Biotehnologie
 Director departament: Prof. dr. ing. Mihai Octavian POPESCU
 Telefon: 021 402 9153
 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 
Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie
 Director departament: Conf. dr. Mihaela NETOLITZCHI
 Telefon: 021 402 9355
 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  
 Pagina Web: www.dep.efs-k.pub.ro

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop